puppynose

Voorwaarden

Artikel 1  Algemeen
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DT petspecials zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van DT petspecials worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DT petspecials ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met DT petspecials zijn overeengekomen.

1.4. DT petspecials heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de webshop te wijzigen.

Artikel 2   Aanbiedingen en overeenkomsten.
2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de webshop van DT petspecials zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. DT petspecials behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. DT petspecials  zal zich in geval van het niet meer beschikbaar hebben van een bepaalde aanbieding er alles aan doen om met de klant naar een oplossing te zoeken. Eventueel wordt de overeenkomst ongedaan gemaakt en ontvangt de klant de gedane betaling terug.

2.2. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.3. DT petspecials kan niet aan zijn aanbiedingen en overeenkomsten worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of overeenkomst dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3  Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Een overeenkomst tussen DT petspecials en de klant komt tot stand nadat de klant een bestelling heeft geplaatst, het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn: het doen verwerken van de bestelling van de klant.
Hierop zal door DT petspecials op het emailadres van de klant een bevestiging (de orderbevestiging) worden gestuurd waarmee DT petspecials bevestigt de bestelling van de klant te hebben ontvangen.

3.2. De administratie van DT petspecials geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant  aan DT petspecials verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door DT petspecials verrichte leveringen. DT petspecials erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 4  Bestellingen/communicatie
4.1. DT petspecials is op geen enkele manier aansprakelijk voor het niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en DT petspecials, dan wel tussen DT petspecials t en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en DT petspecials.

Artikel 5  Levering/ Leveringstermijnen/ Verzending
5.1. Leveringen/verzendingen vinden alleen plaats naar bestemmingen in Europa.

5.2. De verzending vindt plaats maximaal zeven ( 7) werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij op de website van DT petspecials anders is aangegeven. Deze genoemde tijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

5.3. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat DT petspecials hem heeft verwittigd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

5.4. DT petspecials behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat de bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden, eventuele extra kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van DT petspecials.

Artikel 6  Risico
6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor DT petspecials. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door DT petspecials kunnen worden uitgesloten.

Artikel 7  Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
7.1 Klant en DT petspecials zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens  elkaar indien een van de partijen daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens  wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.

7.2. Omstandigheden in de zin van artikel 7.1. zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging (b.v. weersomstandigheden), een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 8  Garantie
8.1. DT petspecials garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.  Deze garantie is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Voor zover sprake is van fabrieksgarantie zal deze bij het betreffende product op de website vermeld worden. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet onverlet.

8.2. Geen garantie wordt verleent indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van DT petspecials schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal DT petspecials de klant hiervan schriftelijk via e-mail  in kennis stellen.

Artikel 9  Herroepingsrecht / Afkoelingsperiode
9.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om tot 14 (veertien) dagen na de ontvangst van het product, de onderliggende overeenkomst met DT petspecials te ontbinden (Herroepingsrecht). De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. De klant heeft na datum van annulering nogmaals 14 (veertien) dagen om het product retour te sturen. Uitzondering hierop is opdracht tot maatwerk en gebruikte producten. Deze kunnen niet worden teruggestuurd.

9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan DT petspecials te melden. De klant dient het product - na overleg met DT petspecials - te sturen naar een door DT petspecials vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Het product, dient met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan DT petspecials geretourneerd te worden.

9.3. Indien de klant reeds enige betaling(en) heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met DT petspecials ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal DT petspecials deze betaling(en) , inclusief de verzendkosten van de bestelling, binnen 14 (veertien) dagen na aanmelding van het retour aan de klant terugbetalen mits zij het geretourneerde product reeds in goede orde heeft ontvangen.

9.4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van DT petspecials schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal DT petspecials de klant hiervan schriftelijk via e-mail in kennis stellen. DT petspecials heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 10  Klachten
10.1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument  te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

10.2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 3 (drie) dagen na levering schriftelijk (via brief of email) aan  DT petspecials te worden gemeld.

Artikel 11  Tarieven/prijzen en Betaling
11.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW). Voor elke bestelling wordt een bijdrage in de  verzendkosten in rekening gebracht, tenzij  anders vermeld of overeengekomen.


Artikel 12  Persoonsgegevens
12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

12.2. DT petspecials is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 13  Aansprakelijkheid
13.1. Indien de door DT petspecials geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van DT petspecials jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

13.2. DT petspecials is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade van een gebrekkig artikel.

13.3. Onverminderd het bovenstaande DT petspecials niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en of grove schuld en of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.

Artikel 14  Geschillen
14.1. De rechter in de vestigingsplaats van DT petspecials is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft DT petspecials het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15  Toepasselijk recht
15.1. Op elke overeenkomst tussen DT petspecials en de consument is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16  Eigendom van materialen
17.1. De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DT petspecials niet worden gedistribueerd, worden aangepast, of geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DT petspecials mogen de afbeeldingen op deze website op geen enkele wijze worden gereproduceerd.